Últimas Novas

Comunicación de Unión Fenosa Distribución do Grupo Naturgy con relación á xestión de biomasa

Comunicación de Unión Fenosa Distribución do Grupo Naturgy con relación á xestión de biomasa

Unión Fenosa Distribución do Grupo Naturgy acaba de comunicar ao Concello da Pobra do Caramiñal o aviso para a xestión da biomasa por debaixo das liñas de alta e media tensión situadas no municipio.

A dita xestión responde ao cumprimento da Lei 7/2012 de montes de Galicia, e conforme o indicado na súa disposición final primeira, pola que se modifica a Lei 3/2007 de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia.

Nas referidas leis recóllese que nas liñas de distribución de enerxía eléctrica debe xestionarse a biomasa nunha franxa de 5 metros dende a proxección dos condutores eléctricos máis externos, considerando a súa desviación máxima producida polo vento segundo a normativa sectorial vixente. Ademais, nesta franxa non poderá haber árbores das especies indicadas na disposición adicional terceira da Lei 3/2007, que inclúe piñeiros e eucaliptos.

Así mesmo, a lexislación recolle a posibilidade de que sexa a propia persoa titular do terreo quen realice a xestión da biomasa se está interesada. De non facelo, transcorridos 15 días hábiles dende esta publicación, UFD DISTRIBUCIÓN ELECTRICIDAD S. A. procederá á súa realización.