Concellaría da Igualdade

O seu obxectivo principal é contribuír a reduci-las desigualdades existentes entre mulleres e homes, impulsando políticas transversais e de acción positiva e artellando mecanismos de prevención e tratamento específicos para as situacións de violencia de xénero. Esta área dispón de recursos para ofrecer unha atención e intervención global dirixida ás mulleres cos cales proporcionarlles información, orientación, asesoramento xurídico e atención psicolóxica. Ademais, o equipo encárgase da programación, planificación, intervención e realización de proxectos de dinamización de políticas de igualdade.

Programa de promoción da igualdade e prevención e tratamento da violencia de xénero

servizo de información, asesoramento xurídico e atención psicolóxica presta unha atención integral personalizada e confidencial a mulleres vítimas de violencia de xénero, así como a mulleres en situación de vulnerabilidade, intentando mellorar a súa situación persoal, social e laboral, ademais de prestar atención tamén as súas fillas e fillos.

 

O horario é nos luns de 08.30 a 13.30 e de 15.30 a 18.30 horas, e nos martes, mércores, xoves e venres, de 08.30 a 13.30 horas.

 

Obxectivos:

 

          Prestar atención, información, apoio, asesoramento xurídico e atención psicolóxica as vítimas de violencia de xénero para mellora-la súa situación persoal, social e laboral e a aquelas mulleres en situación de vulnerabilidade.

          Promociona-la igualdade como medida para previ-la violencia de xénero.

 

Resultados:


Proporcionar unha atención integral ás vítimas de violencia e previ-la violencia de xénero, así coma dar apoio, información, orientación e atención a tódalas mulleres en situación de vulnerabilidade que o precisen.

 

Esta actividade está cofinanciada pola Unión Europea co obxectivo de previ-la violencia de xénero.