Concellaría do Medio Ambiente

Os principais eixes de acción desta área son coordina-las tarefas relacionadas co control das verteduras; xestionar e organiza-los labores no que respecta á xestión da biomasa; atender e informa-la veciñanza nos ámbitos competentes; tramitar e xustificar subvencións en relación con actuacións medioambientais municipais e convocadas por organismos estatais e autonómicos; participar na elaboración de ordenanzas relacionadas co medio ambiente; contribuír á sensibilización ambiental municipal; e colaborar na xestión de traballos relacionados coa presenza de residuos na vía pública.