Últimas Novas

Museo Valle-Inclán da Pobra do Caramiñal, XXIV visita virtual diaria: “QUEDA NA CASA” vendo o teu museo!

Museo Valle-Inclán da Pobra do Caramiñal, XXIV visita virtual diaria: “QUEDA NA CASA” vendo o teu museo!

COMO VIAXAR SEN SAÍR DA CASA

VISITA VIRTUAL Ó MUSEO VALLE-INCLÁN

 

Peza do día: venres 10 de abril de 2020

VALLE-INCLÁN: retratos, caricaturas e visións

Serie plástica creada por Siro

Caricatura VI

Témpera sobre papel

Siro [Siro López]

2007

Orixinal

Museo Valle-Inclán (A Pobra do Caramiñal)

 

Xesús Nazareno, desguedellado, lívido, sanguento, aflito baixo o peso da cruz, parecía cravar en nós a súa mirada doce e moribunda. Os catro xudeus vestidos de vermello rodeábano feros. O que ía diante tocaba a trompeta. Os que lle daban escolta a un e outro lado levaban senllas disciplinas, e aquel que camiñaba detrás amosaba ó pobo a sentenza de Pilatos. Era un papel de música e D. Ambrosio tivo coidado de nos advertir de como nos tempos dos xentís tiñan peor letra ca agora os escribáns, e de como facían uns borranchos moi semellantes ós que fan os músicos. Sobre todo os mouros e os xudeus!

(Valle-Inclán: “Xudeus de cartón. Lembranza infantil”)

(Tradución do SNL do Concello da Pobra do Caramiñal)

 

 

Cita orixinal castelá:

Jesús Nazareno, desmelenado, lívido, sangriento, agobiado bajo el peso de la cruz, parecía clavar en nosotros su mirada dulce y moribunda. Los cuatro judíos vestidos de rojo le rodeaban fieros. El que iba delante tocaba la trompeta. Los que le daban escolta a uno y otro lado llevaban sendas disciplinas, y aquel que caminaba detrás mostraba al pueblo la sentencia de Pilatos. Era un papel de música, y D. Ambrosio tuvo cuidado de advertirnos cómo en tiempos de los gentiles tenían peor letra que ahora los escribanos, y cómo hacían unos garabatos muy semejantes a los que hacen los músicos. ¡Sobre todo los moros y los judíos!

(Valle-Inclán: “Judíos de cartón. Recuerdo infantil”)

————

―Miñas señoras, abofé que queren ver de preto os catro xudeus que fixen para o paso das caídas. Vounas compracer. O Nazareno e o Cireneo son os mesmos que había. Da miña man son unicamente os xudeus. Fíxenos de cartón. Xa coñecen a miña antiga teima das carautas. Unha teima, e das peores. Con ela eu dei un gran pulo ós Carnavais, que son a festa de Satanás. […]
―De cartón!… Si, señoras; igual ca as carautas. Foi unha idea que me veu sen saber como…

Miña nai e misia Dores repetían, xuntando as mans:

―Inspiración divina!…
―Inspiración do alto!…

(Valle-Inclán: “Xudeus de cartón. Lembranza infantil”)

(Tradución do SNL do Concello da Pobra do Caramiñal)

 

 

Cita orixinal castelá:

―Ustedes, sin duda, quieren ver de cerca los cuatro judíos que hice para el Paso de las Caídas. Voy a complacerlas. El Nazareno y el Cireneo son los mismos que había. De mi mano son únicamente los judíos. Los hice de cartón. Ya conocen mi antigua manía de las caretas. Una manía, y de las peores. Con ella di gran impulso a los Carnavales, que es la fiesta de Satanás. […]
―¡De cartón!… Sí, señoras; igual que las caretas. Fue una idea que se me vino sin saber cómo…
Mi madre y Misia Dolores repetían, juntando las manos:
―¡Inspiración divina!…
―¡Inspiración de lo alto!…

(Valle-Inclán: “Judíos de cartón. Recuerdo infantil”)

 

Lembren que poden consulta-las pezas comentadas nas outras visitas virtuais na área propia do Museo Valle-Inclán, nesta ligazón:

https://apobra.gal/category/museo-valle-inclan