Últimas Novas

28 Abril, 2016

 

OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACIÓN DE CONSUMO

A OMIC é un servizo gratuíto de información sobre temas de consumo que o Concello lles ofrece ás consumidoras e consumidores, cuxas finalidades son as que seguen:

  • Informar e orienta-la cidadanía en cuestión dos seus dereitos como consumidora
  • Alertar das fraudes e perigos a que está exposta ó comprar produtos ou contratar servizos, tanto nun estabelecemento comercial coma fora del: venda no domicilio, por catálogo, pola Internet …
  • Axudar coas xestións e a documentación que se precisa nas queixas pola NON CONFORMIDADE dunha persoa usuaria fronte a unha empresa
  • Mediar entre as partes tentando chegar a unha solución do conflito
  • Recibir e tramita-las reclamacións cara ó organismo competente

 

COMO RECLAMAR?

O servizo municipal de consumo non será competente nos problemas entre particulares nin entre dúas empresas. Cando xorde un conflito entre unha persoa usuaria e unha empresa pódese interpor

a) unha DENUNCIA, que é o acto mediante o cal a persoa consumidora pon no coñecemento da Administración un feito de que se supón que vulnera os dereitos ou a protección da dita persoa;

b) unha  RECLAMACIÓN, que  é o trámite que interpón a persoa afectada por un desacordo cando se sente prexudicada pola empresa tras realizar unha compra ou utilizar un servizo. Neste caso, reclámase a compensación  por un dano concreto, polo cal se solicita a restitución dun pagamento ou unha anulación do contrato. O primeiro paso é cubrir e entregar unha folla de reclamacións no estabelecemento en cuestión.

FOLLAS DE RECLAMACIÓNS

Tódolos estabelecementos que comercialicen bens ou servizos, salvo que sexan de titularidade pública, están na obriga de ter e pór á disposición do público consumidor follas de reclamacións, independentemente de que segundo o seu criterio proceda ou non a demanda.

A/O comerciante ha de enche-la parte que lle corresponda, recoller e cuña-la folla, logo de cuberta pola/polo cliente, e darlle unha resposta que deixe constancia da dita reclamación.

Cando acudamos á oficina de consumo, NON DEBEMOS ESQUECE-LA DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA que corrobore a nosa queixa e deixe constancia dos feitos polos cales se reclama: contrato, publicidade, facturas, orzamentos, informes … De non poder xuntar documento ningún, TRAMITARASE IGUALMENTE A SÚA RECLAMACIÓN.

Contacto

 Casa da cultura e xuventude Raquel Fernández Soler. Pedirase  unha cita para asegurar unha atención exhaustiva.

 Mañás de luns a xoves de 10 a 14 horas. Tardes dos mércores de 5 a 8:30 horas

Telf.: 981 831545 /981 832590

** LIGAZÓNS:

  • Lei de protección das persoas consumidoras (Lei 2/202, do 28 de marzo)
  • Instituto Galego de Consumo , IGC